อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญรูปไข่สมเด็จพระญาณสังวร ครบ 75 ชันษา ปี2531 เนื้อทองคำ หนัก 14.59 กรัม วัดบวรนิเวศ สภาพสวย หาย

SOLD OUT
฿0.00
จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร มีพระชนมายุครบ 75 ชันษา ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2531
  • หมวดหมู่ : สมเด็จญาณสังวร
  • รหัสสินค้า : 001421

รายละเอียดสินค้า เหรียญรูปไข่สมเด็จพระญาณสังวร ครบ 75 ชันษา ปี2531 เนื้อทองคำ หนัก 14.59 กรัม วัดบวรนิเวศ สภาพสวย หาย

   เหรียญรูปไข่สมเด็จพระญาณสังวร ครบ 75 ชันษา ปี2531 เนื้อทองคำ หนัก 14.59 กรัม วัดบวรนิเวศ  สภาพสวย จัดสร้างน้อย หายากมาก ขนาด กว้าง 2.0 ซม. สูง 2.4 ซม.

   ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปสมเด็จพระญาณสังวร ครึ่งพระองค์หันข้าง พระพักตร์มองไปทางขวา ด้านล่าง พิมพ์อักษร สมเด็จพระญาณสังวร

   ด้านหลัง เป็นพระนามย่อของพระองค์ก่อนเสด็จขึ้นเป็นพระสังฆราช ตอกโค๊ต อุ และเลข 75 ด้านล่าง พิมพ์อักษร ๓ ตุลาคม ๒๕๓๑

   จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร มีพระชนมายุครบ 75 ชันษา ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2531 และเป็นที่ระลึกในการที่ท่านเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

   ประวัติความเป็นมา
วัดนาควัชรโสภณ เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ วัดช้าง สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประมาณหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙

วัดช้าง เป็นวัดร้างมาประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ปีครั้นลุถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ พระวิชัย ปสนฺโน ได้จาริกธุดงค์มาปักกลดจำพรรษาอยู่ ณ บริเวณเจดีย์โบราณสถาน ได้ปฏิบัติธรรมและเทศนาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนแถบถิ่นนี้เป็นอย่างดีจนทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และได้อุปัฏฐากบำรุงท่านเป็นลำดับ ต่อมา จ.ส.อ. ศักดิ์ และนางสังเวียน เดชานนท์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินถวาย และภายหลังมีผู้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมอีก
จากนั้นได้เริ่มสร้างเสนาสนะที่พักอาศัย สาธารณูปการที่จำเป็นต่าง ๆ มีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรที่มาอยู่จำพรรษาที่วัดช้างแห่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้ขออนุญาตสร้างวัด และเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถ โดยได้รับความอุปถัมภ์จากพระราชมุนี(โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และได้สร้างตำหนักทรงธรรมสังฆราชานุสรณ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(จวน อุฏฐายีมหาเถระ) วัดบรมนิวาส ซึ่งได้เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ และได้ประทานนามว่า วัดนาควัชรโสภณ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

วัดนาควัชรโสภณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่บ้านไร่โสภณ หมู่ที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๑๙ ตารางวา